Header Image
การประชุมเพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
watermark

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เป็นประธานในกิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 245,710