Header Image
การอบรมความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “ทุจริต ปิดฉากชีวิตราชการ”
watermark

นายวันชัย  วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ กรณีศึกษาคดีทุจริต "ทุจริต ปิดฉากชีวิตราชการ“ นอกจากนี้ยังได้มีการนำนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) มาถ่ายทอด เพื่อให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท มาเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมทั้งภายในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom จำนวนทั้งสิ้น 351 คน และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 97.20


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 1,311,318