Header Image
กิจกรรมเทศนาฟังธรรมสร้างใจเป็นสุข ยุคโควิด-19 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ปลุกจิตด้วยธรรม หยุดคอร์รัปชันด้วยใจ”
watermark

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดกิจกรรมเทศนาฟังธรรมสร้างใจเป็นสุขยุคโควิด-19 ในหัวข้อ “ปลุกจิตด้วยธรรม หยุดคอร์รัปชันด้วยใจ” ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยพระวิทยากร   พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยการนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีเข้าร่วมประชุมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 300 คน โดยผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดผ่าน Facebook live “MOC ZERO CORRUPTION”

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 1,309,195