Header Image
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 อันจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และตอบสนองนโยบายการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมภายในองค์กร มีผู้เจ้าร่วประชุมจำนวน 31 ราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 425,727