Header Image
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส”
watermark

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส”ภายใต้การบริหารงานยุค 4.0  โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) เป็นวิทยากรในการบรรยาย มุ่งเน้นให้ข้าราชการยุค 4.0 ต้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคประชาชน องค์กรต้องมีธรรมาภิบาล โดยให้ข้าราชการมีกรอบแนวความคิดในการทำงาน ตอบสนองได้ทันที ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,129,722