Header Image
กระทรวงพาณิชย์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
watermark

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงพาณิชย์      นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงาน คือ เป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจน และมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ถือเป็นมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อการบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้

1) มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

2) มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ทำงานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้

3) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงพาณิชย์ คือ “SMART MOC : เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

4) ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานหลักนิติธรรม
 
นอกจากการประกาศเจตจำนงแล้วยังมีกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ “การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน กับการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบนในภาคราชการ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงาน ป.ป.ช. นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตที่ถูกต้อง ในเรื่องการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบนในภาคราชการ ให้กับบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และเป็นการสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,049,481