Header Image
คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
watermark

       คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


ขนาด (กว้าง X สูง)) 450 x 595 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย พรยงค์ เชียงศรี


doc (1).pdf วันที่แผยแพร่ 12/08/2564 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,129,699