Header Image
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
watermark

นางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายเรื่องการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ : ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ... การชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยภายหลังที่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ...เป็นกฎหมายแล้วทางสำนักงาน ก.พ. จะจัดทำประมวลจริยธรรมและให้ส่วนราชการนำไปจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และให้มีการนำไปใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคลต่อไปคะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 245,703