NEWS
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่าย MOC Zero Corruption ป้องกันเชิงรุก หัวข้อ “ตามส่องวิถีหมาเฝ้าบ้าน ปฏิบัติการล้างคอร์รัปชันประเทศไทย” พร้อมด้วยข้าราชการและเครือข่าย MOC Zero Corruption ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 260 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังของเครือข่าย MOC Zero Corruption ให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากทีมงานโครงการหมาเฝ้าบ้านจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการทุจริต ทักษะ เทคนิค และวิธีการในการสืบค้นข้อมูลเบาะแสการทุจริต เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบรรจุชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ จำนวน 2,500 ชุด โดยสภากาชาดไทยนำไปมอบให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่ต่าง ๆ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 3 (ภาคกลาง) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย moc zero corruption ในการป้องกันการทุจริต มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การป้องกันกระบวนการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท บรรยายในหัวข้อ “รับราชการอย่างไรไม่ให้ถูกไล่ออกและติดคุก และวิทยากรจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กลุ่มงานการเงิน (กบค.) และกลุ่มงานพัสดุ (กบค.) การอภิปรายหัวข้อ “ร่วมกันลดข้อผิดพลาดเพื่อองค์กรที่สะอาดและโปร่งใส” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Zoom ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเกณฑ์ประเมินหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีกรมการศาสนาเป็นฝ่ายเลขานุการต่อไป
image
ร่วมเป็นอาสาสมัครจัดชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม พาณิชย์...จิตอาสา “พาใจ ไปใส่ของ” เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจัดชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
image
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างฯ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2566
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตกระทรวงพาณิชย์ และได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจโทสิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบรวมถึงศึกษากรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การเบิกจ่ายตามระเบียบเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านการจัดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสำคัญ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในภูมิภาค รวมถึงข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ เพื่อแก้ไขให้ข้อผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
image
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาคดีทุจริต ในหัวข้อ “ร่วมพิทักษ์ รักษ์เงินแผ่นดิน” โดยได้รับเกียรติจากนางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ได้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน โดยให้ยึด 4 หลัก คือ หลักเกณฑ์ หลักการ หลักฐาน และหลักธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) จำนวน 496 คน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย moc zero corruption ในการป้องกันการทุจริต มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การป้องกันกระบวนการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
image
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ในหัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงพาณิชย์” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)” และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเครือข่ายผู้ประสานงาน Focal Point ได้มีการนำเสนอโครงการด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
E-book

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
Email
Facebook
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนการเข้าชม : 1,802,468