NEWS
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ บ้านนนทภูมิ จำนวน 310 ราย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีจิตอาสาจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต เป็นประธานในการประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ สป.ให้มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการและได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน โดยในการประชุมมี นายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยผู้อำนวยการและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดจากส่วนกลางเข้าร่วม เพื่อนำข้อเสนอแนะและมติจากที่ประชุมไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย moc zero corruption ในการป้องกันการทุจริต มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การป้องกันกระบวนการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท บรรยายในหัวข้อ “รับราชการอย่างไรไม่ให้ถูกไล่ออกและติดคุก และวิทยากรจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กลุ่มงานการเงิน (กบค.) และกลุ่มงานพัสดุ (กบค.) การอภิปรายหัวข้อ “ร่วมกันลดข้อผิดพลาดเพื่อองค์กรที่สะอาดและโปร่งใส” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยการจัดงานในปีนี้องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "What the fact? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน" มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงพลังทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษในงานครั้งนี้ด้วย
image
การรายงานผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ รวมทั้งรับรองผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ก่อนรายงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2566
image
การประชุมคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์
image
E-book

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
CAC
Email
Facebook
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนการเข้าชม : 2,090,228