NEWS
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต (Focal Point) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม เกิดทักษะในการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนงานด้านต่างๆ และสามารถกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 และนำไปพัฒนายกระดับอันจะส่งผลให้ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA มีความโปร่งใสในการดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป โดยในการอบรมครั้งนี้มีทั้งรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วย ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยได้รับเกียรติจาก คุณภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมทีมงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. และ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วยงานในสังกัด/ในกำกับของกระทรวงพาณิชย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ บ้านนนทภูมิ จำนวน 310 ราย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีจิตอาสาจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต เป็นประธานในการประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ สป.ให้มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการและได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน โดยในการประชุมมี นายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยผู้อำนวยการและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดจากส่วนกลางเข้าร่วม เพื่อนำข้อเสนอแนะและมติจากที่ประชุมไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
image
การอบรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ“การเขียนคำกล่าวหา การแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครอง
ผู้กล่าวหา พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง” โดยนายอภิชาต ปุณยธัญพงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์
มีความรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการรับรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 287 คน
image
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย moc zero corruption ในการป้องกันการทุจริต มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การป้องกันกระบวนการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท บรรยายในหัวข้อ “รับราชการอย่างไรไม่ให้ถูกไล่ออกและติดคุก และวิทยากรจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กลุ่มงานการเงิน (กบค.) และกลุ่มงานพัสดุ (กบค.) การอภิปรายหัวข้อ “ร่วมกันลดข้อผิดพลาดเพื่อองค์กรที่สะอาดและโปร่งใส” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยการจัดงานในปีนี้องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "What the fact? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน" มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงพลังทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษในงานครั้งนี้ด้วย
image
E-book

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
CAC
Email
Facebook
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนการเข้าชม : 2,150,872