NEWS
image
การรายงานผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ รวมทั้งรับรองผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ก่อนรายงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2566
image
การประชุมคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์
image
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบรรจุชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ จำนวน 1,000 ชุด โดยสภากาชาดไทยนำไปมอบให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่ต่าง ๆ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ คลังสินค้า สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่าย MOC Zero Corruption ป้องกันเชิงรุก หัวข้อ “ตามส่องวิถีหมาเฝ้าบ้าน ปฏิบัติการล้างคอร์รัปชันประเทศไทย” พร้อมด้วยข้าราชการและเครือข่าย MOC Zero Corruption ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 260 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังของเครือข่าย MOC Zero Corruption ให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากทีมงานโครงการหมาเฝ้าบ้านจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการทุจริต ทักษะ เทคนิค และวิธีการในการสืบค้นข้อมูลเบาะแสการทุจริต เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบรรจุชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ จำนวน 2,500 ชุด โดยสภากาชาดไทยนำไปมอบให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่ต่าง ๆ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 3 (ภาคกลาง) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย moc zero corruption ในการป้องกันการทุจริต มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การป้องกันกระบวนการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท บรรยายในหัวข้อ “รับราชการอย่างไรไม่ให้ถูกไล่ออกและติดคุก และวิทยากรจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กลุ่มงานการเงิน (กบค.) และกลุ่มงานพัสดุ (กบค.) การอภิปรายหัวข้อ “ร่วมกันลดข้อผิดพลาดเพื่อองค์กรที่สะอาดและโปร่งใส” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Zoom ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเกณฑ์ประเมินหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีกรมการศาสนาเป็นฝ่ายเลขานุการต่อไป
E-book

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
Email
Facebook
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนการเข้าชม : 1,862,596