Header Image
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มาบรรยายเรื่อง วินัยของคนในชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ได้นำความรู้ด้านศาสตร์พระราชา จิตอาสาพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และรองรับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศ  ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 1,308,941