Header Image
กิจกรรมเสวนา “เครือข่ายพาณิชย์ เฝ้าระวังการทุจริต พิชิตคอร์รัปชัน”
watermark

กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "เครือข่ายพาณิชย์ เฝ้าระวังการทุจริต พิชิตคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักคิด วิธีดำรงตนพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้ เกิดความโปร่งใสจากประสบการณ์ตรงอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับเกิดการตื่นตัวตระหนักรู้และร่วมมือกันเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมการเสวนาดังกล่าว ดังนี้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลักคิดในการทำงานต้องอาศัยจิตใต้สำนึกของตนเองให้เป็นคนที่ตั้งมั่นในเรื่องของความสุจริตกล้าปฏิเสธใน สิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องโดยการสร้างบุคลิกของการเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนที่อยู่รอบๆ ตัว ดร. ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ.ป.ป.ช.หลักคิดในการทำงานควรเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมีสติและปัญญาอยู่กับตนเสมอเมื่อเกิดปัญหาจะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นๆ ได้ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา หลักคิดในการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ควรให้ความสำคัญกับการลงมือกระทำมากกว่าการรณรงค์เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 4 ข้อ ดังนี้ 1. การเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าถึงได้โดยง่าย 2. การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ (GF) 3. การเปิดเผยการเสียภาษีโรงเรือนต่อสาธารณะ และ 4. การเปิดเผยข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นชุดคดีสาธารณะ โดยประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าในคดีนั้นๆ ได้ และ
นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด หลักคิดในการทำงานที่ดีควรประกอบไปด้วยทั้ง 4 ข้อ อันได้แก่ 1. การพร้อมพัฒนาตนเอง 2. การมีความมุ่งมั่นและอดทน
3. การเป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี และ 4. ความเป็นคนมีน้ำใจ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,150,909