Header Image
กิจกรรมอบรม หัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐกับการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน”
watermark

กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐกับการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับข้อคิดเป็นหลักในการทำงาน ดังนี้

1.   ในการบริหารงานที่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของภาครัฐ จะต้องสำรวจตรวจตราเป็นเบื้องต้นว่า เรื่องที่จะใช้อำนาจนั้น มีกฎหมายให้อำนาจหรือไม่ อันเป็นไปตามหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชนที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ”

2. แม้ในการใช้อำนาจตามกฎหมายของภาครัฐจะมีกฎหมายให้อำนาจ หากมีปัญหาให้ต้องตีความถ้อยคำในกฎหมายที่สำคัญ (โดยเฉพาะเมื่อมีการตีความที่อาจแตกต่างกัน) ต้องดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีการนำมาพิจารณาในการประชุมอย่างรอบคอบ หรือปรึกษาหารือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

          ทั้งนี้เพราะหากแสดงให้เห็นว่ารอบคอบแล้ว แม้ท้ายที่สุดศาลจะตัดสินไม่เห็นด้วยกับการตีความนั้น ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ตีความไปเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ากระทำไป “โดยทุจริต” ที่จะทำให้ผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งเป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ เพราะไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,150,905